ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Verkoper: Folie à Jolie, gevestigd te Naarden.

1.2 Koper: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst.

1.3 Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke producten worden geleverd aan Koper.

1.4 Product: de producten (oorbellen) die door Verkoper te koop worden aangeboden op de website www.folieajolie.com.

1.5 Webshop: het digitale verkooppunt via de website www.folieajolie.com waar Verkoper haar producten te koop aanbiedt aan Kopers.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, opdracht en overeenkomst gesloten tussen Verkoper en Koper.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 

Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

4.2 Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 5: Levering

5.1 Levering geschiedt op het door Koper opgegeven adres doordat Verkoper de door Koper gekochte Producten per post aan Koper zal verzenden. De bezorgkosten komen voor rekening van Koper.

5.2 Verkoper is eerst gehouden om tot levering over te gaan nadat Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan.

5.3 Verkoper spant zich in om de Producten zo snel mogelijk te leveren. De door Verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding. Indien de aangegeven levertijd zal worden overschreden zal Verkoper de Koper daarover in kennis stellen.

5.4 Een deel van de Producten zal verzegeld worden geleverd, zodat het andere deel van de Producten gepast kan worden.

5.5 Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van een nieuwe bestelling op te schorten in het geval Koper nog niet alle door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5.6 Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft.

5.7 Op het moment van aflevering gaat het risico ter zake de afgeleverde Producten over op Koper, waaronder het verlies van de Producten.

5.8 Koper is verplicht de door Verkoper geleverde Producten terstond na ontvangst te controleren op manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen. Deze dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen twee (2) werkdagen na levering bij Verkoper te worden gemeld, en de betreffende goederen dienen vervolgens binnen vijf (5) werkdagen voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen en het risico van eventuele manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen voor rekening en risico van Koper blijven.

Artikel 6: Betaling

6.1 Indien Koper via de Webshop een bestelling plaatst, dient er direct te worden betaald. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen, zonder opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Koper van rechtswege, en derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim is en aan Verkoper over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd wordt. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, verschuldigd over het door Koper onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal Koper de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Verkoper verschuldigde bedragen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand,– door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien procent (10%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

6.3 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.

6.4 Voor of tijdens de uitvoering van de geplaatste bestelling of order is Verkoper te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) betaling te verlangen van deze bestelling of order en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Koper de aldus in rekening gebrachte bestelling of order heeft voldaan. Indien Koper met betaling in gebreke blijft heeft Verkoper het recht de bestelling of order dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Verkoper uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door Koper te worden vergoed.

Artikel 7: Garanties

7.1 Verkoper staat er voor in dat de Producten bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die Producten redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.

7.2 Verkoper biedt aan Koper een garantie van zes (6) maanden na aankoopdatum.

7.3 Gebreken van de Producten die onder de garantie vallen, zulks ter beoordeling van Verkoper, worden door Verkoper kosteloos hersteld. Indien de Producten niet hersteld kunnen worden wegens het niet kunnen uitvoeren van de reparatie door Verkoper, of wegens het niet kunnen bestellen van beschadigde onderdelen, of door andere oorzaken waardoor de Producten niet hersteld kunnen worden, kan de koop worden ontbonden door zowel de Verkoper als Koper. Vanaf het ontbinden van de koop, dienen de Producten binnen tien (10) werkdagen aangetekend geretourneerd te worden door Koper aan Verkoper. Koper heeft in dat geval recht op vergoeding van het aankoopbedrag van de Producten.

7.4 De garanties als opgenomen in dit artikel gelden slechts indien Koper aan al haar verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

7.5 Onverminderd het in dit artikel 7 bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de Producten als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan de Producten zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper zijn verricht;

– indien gebreken aan de Producten het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– verkleuring van het Product of delen daarvan als gevolg van de zuurgraad van de huid, parfum en andere huid-haarverzorgingsproducten, en blootstelling aan zonlicht;

– indien beschadiging aan de Producten is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid; of

– nalatigheid aan de zijde van Koper.

Artikel 8: Retourbeleid consumenten

8.1 De bepalingen in dit artikel acht (8) zijn enkel van toepassing op Kopers, zijnde consumenten die een bestelling hebben gedaan via de Webshop. Nadat de Koper de door hem bestelde Producten heeft ontvangen, heeft de Koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

8.2 De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk) of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8.3 Indien Koper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 8.1 wenst te ontbinden, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.

8.4 Koper dient de door hem ontvangen Producten onbeschadigd, compleet en goed verpakt terug te sturen dan wel terug te brengen bij de vestiging van Verkoper. Het verzegelde deel van de geleverde Producten mag niet zijn verbroken. De retourzending van de Koper wordt niet in behandeling genomen door de Verkoper als deze niet compleet is retour gestuurd.

8.5 Indien Koper de Producten retour zendt aan Verkoper, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van Koper.

8.6 Indien een retourzending niet aankomt is Verkoper niet verantwoordelijk voor het verlies van de geretourneerde Producten.

8.7 Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de Producten reeds zijn gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd, zulks ter beoordeling van Verkoper. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

8.8 Zodra Verkoper de retourzending in goede orde heeft ontvangen, zal deze in behandeling worden genomen. Nadat de retourzending is verwerkt, wordt het resterende bedrag binnen veertien (14) kalenderdagen teruggestort op de bankrekening van Verkoper die is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie.

Artikel 9: Privacy

9.1 Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.

9.2 Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

9.3 De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Verkoper geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Verkoper.

10.2 Koper erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien Koper, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Verkoper, verbeurt Koper aan Verkoper een direct opeisbare boete van € 2.500,– per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Verkoper zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Koper te verhalen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Alle geschillen tussen partijen verband houdend met aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten of de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.